اولین ویولن الکتریکی شفاف ساخته شده با پرینتر سه بعدی

اولین ویولن الکتریکی شفاف ساخته شده با پرینتر سه بعدی