آتش گرفتن یک برج صدطبقه در شيکاگو

طبقه پنجاهم آسمانخراشی صد طبقه در شهر شیکاگو(CHICAGO )عصر روز شنبه در ایالت ایلینویز آمریکا طعمه حریق شد.