آب معدنی مسافرین قطار در کنفرانس های خبری سازمان لیگ

آب معدنی مسافرین قطار در کنفرانس های خبری سازمان لیگ ، دو سه ماهی بود که سازمان لیگ داخل کنفرانس خبری های قبل از بازی از خبرنگاران و مربی ها با آب معدنی های غیر قابل فروش ویژه مسافرین قطار پذیرایی می کردند.