زندگی قوچها در طبیعت کردستان

به علت وضعیت خاص طبیعی به ‌ویژه پوشش گیاهی و اقلیم خاص، زندگی جانوری در استان کردستان از تنوع خاصی برخوردار است، در این استان تعداد متنوعی از مهره‌ داران وجود دارند که علاوه بر اهمیت بوم‌شناختی، برخی گونه‌ها در اکوسیستم‌های منطقه دارای ارزش‌های ویژه بوده که به‌صورت ملی حفاظت می‌شوند. و تا کنون بیش از 35 گونه پستاندار ،حدود 50 گونه خزنده ، 200 گونه پرنده و حداقل 6 گونه دوزیست شناسایی شده است