وقتی که شعبده باز ضایع می‌شود!

شعبده بازی که با چشمان بسته در حال انجام حرکات با توپ بود به یکباره از روی صندلی سقوط کرد، اما به خیر گذشت.