آثار و بركات خواندن زیارت عاشورا

امام صادق ع می فرمایند: زیارت عاشورا را بخوان و از آن مواظبت کن ، به درستی که من چند چیز برای خواننده آن تضمین می کنم : ۱ - زیارتش قبول شود. ۲ - سعی و کوشش او مشکور باشد. ۳ - حاجات او هر چه باشد از طرف خداوند بزرگ برآورده شود و ناامید از درگاه خدا برنگردد . بعد فرمود: به وسیله این زیارت به سوی آن حضرت توجه کن از هرجا و مکانی که هستی و این دعا را بخوان و حاجتت را از پروردگار خود بخواه که برآورده م