مخور بلوط

مخور( آفت لورانتوس)که یک نوع گیاه یا شاخه هرز میباشد که بر تنه و شاخه های درخت بلوط میروید و باعث فرسودگی و از بین بردن درخت بلوط میشود و اغلب جنگل بانان ، عشایر و کسانی که با این گیاه آشنا هستند در صورت دیدن این گیاه بر تنه درخت بلوط آن را می برند ، بریدن این گیاه هرز فصل خاصی دارد چون این گیاه ماده ی در خود دارد که اگر بر تن درخت زده شود دوباره رشد میکند و بهترین موقع بریدن این گیاه هرز یک ماه قبل از بهار است که شیره گیاه خشک شده است .