تولید کدو به شک گل

تولید کدویی به شکل گل در خراسان شمالی آقای رضایی کشاورز روستای چهار خروارشهرستان بجنورد تونسته با استفاده از روشهای نوین کشاورزی کدویی به شکل گل تولید کنه . به گفته این کشاورز کدوی تولید شده بعد 45 روز به بار میشینه و هربوته یک تا ده کیلو کدو برداشت میشه این کدو از گونه ایتالیایی کوکوربیتاپپوپاتین اسکواش جهش ژنتیکی یافته که آقای رضایی برای اولین بار از توریستهای ایتالیایی که از روستای چهارخروار میگذشتن گرفته و کاشته این کدو مصارف خوراکی و تزئینی هم داره