تغذیه ی برگی گیاهان

یكی از روش های تآمین نیازهای غذایی گیاهان به عناصر معدنی تغذیه ی برگی است در این روش عناصر مورد نیاز گیاه به سرعت و با كارآیی نسبتا بالایی در اختیار گیاه قرار میگیرند كاهش مصرف كودهای شیمیایی نظیر منگنز ، روی و آهن در خاك های آهكی كشور مناسب تر است .در این خاك ها تغذیه ی برگی به دلیل برطرف شدن سریع كمبود و جلوگیری از تثبیت عناصر در مقایسه با مصرف خاكی از كارایی بالاتری برخوردار است . در چنین شرایطی با محلول پاشی عناصر می توان به افزایش عملكرد و بهبود كیفیت محصول دست یافت . یكی از شایع ترین ناهنجاری های فیزیولوژیكی انگور در منطقه ی كاشمر كمبود روی و آهن است كه بدلیل آهكی بودن خاك و آب محلول پاشی با اسید اسیتیك یا سركه علاوه بر آنكه این عناصر را مستقیم و بدون واسطه در اختیار گیاه قرار می دهد جذب و انتقال آن را نیز بهبود می بخشد .تغذیه ی متعادل عناصر غذایی و مواد عالی از مهمترین فاكتورهای مؤثر بر عملكرد بر كیفیت محصول درختان انگور است . اسید اسیتیك یا سركه در جهت رفع برخی از كمبودها ی عناصر غذایی در انگور می تواند مؤثر واقع شود .