آواز خواندن یک مرد سر مزار نامزدش

آواز خواندن سر مزار نامزد هم زیباست هم غم انگیز