صنايع دستي: منبت کاری

این هنرسنتی ازجمله هنرهایی است که از ابتدا در متن زندگی مردم مطرح بوده و در حقیقت مردم ارتباط بیشتری با آن برقرار می کردند. هنرسنتی منبت کاری که طراحی و کنده کاری برروی چوب است به چند شیوه انجام می شود که از آن جمله می توان به نسبت قلمزنی ،نسبت قالب سازی،نسبت معرق،نسبت شبک اشاره کرد هنر سنتی منبت علیرغم آنکه مانند هنرهایی چون: تشعیر و تذهیب مستقل است اما درکنار هنرهای دیگر می آید.