صنایع دستی: پلاس بافی

پلاس بافی در مناطق مختلف استان اردبیل بویژه در بین عشایر استان اردبیل از قدیم الایام رونق داشته است .اولین مرحله در پلاس بافی پس از دایرکردن دار ، چله کشی است در این مرحله است که نقش و طرح پلاس توسط بافنده پلاس مشخص می شود . پلاس یکی از دلبافته های عشایر ایل شاهسون استان اردبیل می باشد که بر روی دار افقی و بصورت نواری به عرض 25 الی 35 سانتی متر و طول 30 الی 40 متر بافته و سپس به اندازه های دلخواه بریده و به هم دوخته می شود .