گونه هاي جانوري: چلچله

پرنده چلچله كه معروف ترین آن چلچله دمگاه سفیداست ظاهرش سیاه و سفید است و به واسطه ی دمگاه و زیر تنه ی سفید به آسانی شناخته می شود پروازش موجدار و همراه با سر خوردن طولانی است چلچله از مهاجران بهاره ی استان مركزی است.