گونه هاي جانوري: خرگوش

خرگوش های هفتاد قله جسته ای درشت و به رنگ خاکستری تا قهوه ای دارند. شب ها روزها برای خوردن ریشه های گیاهان اقدام می کنند . آنها از غذاهای اصلی روباه ها و گرگ ها هستند.