گونه هاي جانوري:بلدرچین

نتایج تحقیقات متعدد نشانگر آن است كه میزان پروتئین موجود در گوشت بلدرچین 5 تا 10درصد بیشتر از سایر پرندگان است. گوشت و تخم بلدرچین دارای ارزش غذایی بالایی است و پرورش آن برای بهره برداران صنعتی منافع بسیاری می تواند به همراه داشته باشد. در این راستا افزایش مراكز پرورشی این پرنده در قالب طرح های توسعه بخش كشاورزی آذربایجان شرقی قرار گرفته است. رشد سریع و بلوغ زودرس ، میزان تخمگذاری بالا ، ضریب تبدیل غذایی مناسب، نیاز به محیط پرورش کوچک، مقاومت بالا در برابر بیماری ها جهت عرضه گوشت و تخم به بازار ، از جمله دلایل اقتصادی بودن پرورش این پرنده می باشد.