گونه هاي جانوري: سوسک آرواره درشت

سوسک هایی عجیب در منطقه کاتاگونیای در کشور شیلی زندگی میکنند تنوع این سوسک ها در این منطقه بسیار میباشد.برخی از این سوسک ها دارای آرواره های بزرگی میباشند و به سوسک های آرواره درشت معروفند.فصل جفت گیری این حشرات سوسک های نر به دنبال پیدا کردن جفت میروند و سوسکی موفق تر است که آرواره های بزرگتری نسبت به گونه های خود داشته باشد.سوسکهای ماده معمولا بر روی تنه درختان یافت میشوند.درختان این منطقه ارتفاع بلندی دارند و بهمبن دلیل کار جستجو برای سوسک های نر سختر تر و به درازا میکشد و حشرات نر مجبورن بیست و پنج متر رو به بالا بروند تا به نوک درخت برسند.اندازه آرواره نوع ماده طبیعی است و برای غذا خوردن بکار میروند اما آرواره های سوسک نر در جنگیدن کاربرد دارند و سوسک های نر در برخی موارد مواجه با جنگ با نرهای دیگر میشود.غیر از آرواره های قوی نیاز به نیروی بدنی بیشتری نیاز است.و به دلیل زیاد بودن سوسک های نر رقابت را تا چند بار هم ممکن است ادامه دهند.شکل بدن متفاوت ان ها هم کلید موفقیت دیگری در جنگیدن میباشد