باب اسفنجی-اخراج شدن

در استدیو شبکه پـــویــا. شبکـــه پویـــا دوست بچه ها...!!..