کلیپ هنری : آموزش سخنرانی از سیر تا پیاز

شما در حین یک سخنرانی باید مراحلی را پیش رو بگذارید و اگر با این مراحل آشنا باشید مطمئناً می توانید یک سخنور خوب و حرفه‌ای باشید. در این فیلم آموزشی به شما گفته می‌شود که یک سخنرانی از چه مراحلی تشکیل شده و برای هر مرحله چه اقداماتی باید انجام دهیم. منظور از این که می گوییم می خواهیم از سیر تا پیاز یک سخنرانی را توضیح دهیم این است که می خواهیم بگوییم از ابتدا تا انتهای یک سخنرانی چه اتفاقاتی می افتد. البته نمی توانیم تمام اجزای یک سخنرانی را به صورت جز به جز توضیح دهیم به این دلیل که سخنرانی موضوع بسیار پیشرفته و بزرگی است.