تشخیص مار سمی از غیر سمی

تشخیص مار سمی از غیرسمی چندان سخت نیست مارهای بی رحم از گردی چشمان و سادگی پوستشان مشخص هستند مار هرچه رنگی تر و پرنقش تر زهری تر ولی کسی که با مار روبرو می شود معمولاً فرصت دقت نظرو تشخیص ندارد درکل بهتراست به مارها نزدیک نشویم .