فواید کندر و خواص ان

کندر کندر خشک با طعم تلخ و معطر و گس است . کندر اشکی اشکی به رنگ کاه است و زیر دندان نرم می شود . و اگر شکسته شود مقطع آن کدر و مانند موم است . کندر شاه بلوطی قرمز است و غیر خالص . با شکافی که در تنه درخت مولد کندر ایجاد می کنند شیرابه سفید رنگی که همان صمغ رزینی کندر است از آن خارج می شود . این شیرابه در مجاورت هوا خشک شده و مورد استفاده قرار می گیرد . کندر معرق ، مدر ، قابض ، و قاعده آور است و در درمان رماتیسم و بیماری های عصبی مفید است . کندر گرم و خشک است .