پرورش گل برگ خنجری

پاندولوس یا برگ خنجری از آن گیاهانی است كه احتیاج به نور زیاد فراوان تا متوسط دارد یعنی فقط از ن.ر مستقیم خورشید در تابستان كافی است.در زمستان مشكلی نخواهد داشت .چیزهایی كه باعث می شود پاندولوس رشد خوبی داشته باشد رطوبت هوا است یعنی در محیط گل خانه رشد خیلی خوبی خواهد داشت. در محیط خانه یا پاسیو اگر رطوبت كم هست می وانید بوسیله ی یك اسفنج خیس هر دو روز یك بار برگ هایش را بكشید كه هم رطویت كافی برای برگ هایش تآمین شود هم براق بودنش به چشم بیاید و گیاه ما زیباتر شود .اگر تعداد گلدانها یتان كم است این كار را انجام دهید یا اینكه هر دو سه روز یك بار به همین ترتیب و با همین لطافت این كار را انجام دهید كه رطوبت كافی برای برگ هایش تآمین شود .هیچ وقت از براق كننده های شیمیایی در بازار استفاده نكنید شاید آنها در یك مدت كوتاه نمای خوبی به گیاهتان بدهند ولی چون روزنه های زیر و روی برگ ها را میبندند تنفس برای گیاه سخت میشود فتوسنتز اش سخت میشود و باعث كندی رشدش خواهد شد . در مورد كود دهی خیلی از گیاهان گلداننی كه توضیح دادم در طی بهار و تابستان 6ماه اول سال هر 10 روز یكبار سه گرم كود ازوته و فسفره . پتاسه یك گوشه داشته باشید كه به همهی گلدانها یتان به این ترتیب كوددهی كنید و هر 10 روز یك بار آن را در آب حل كنید و به گلدانتان…