زلزله 26 شهریور 1357 در طبس

در 26 شهریور 1357 زلزله ویرانگری به قدرت 5/5 ریشتر شهر طبس را لرزاند و تقریبا تمام شهر را به تلی از خاك بدل كرد . مردم از همه ی كشور كمك هایشان را می رساندند و خوداشان هم به سمت طبس میرفتند . كمك هایی كه از سمت یزد می آمد آیت الله صدوقی ساماندهی میكرد و وشهید هاشمی نژاد ، آیت الله خامنه ای ،وت الله طبسی هم از خراسان آمده بودند و در طبس مستقر شده بودند .؛ هیئتی تشكیل دادند به نام گروه امداد امام (ره) . روزها به وضع مردم رسیدگی میكردند و شبها تجمع و سخنرانیها را تشكیل می دادند و مردم را از ظلم و جنایتهای شاه آگاه میكردند .