ارسالی توسط آقای احمد از دژگان(بندرلنگه) - 94/6/26

رعدوبرق در دژگان (بندرلنگه) می باشد .