ارسالی توسط آقای احمد از دژگان(بندرلنگه) - 94/6/26

رعدوبرق در محله دژگان(بندرلنگه)می باشد .