دعوای دختر جوان چاق

در این کلیپ دعوا ، این دختر جوان چاق با لباس قرمز رنگ ، خوب حساب این دختر رو میرسه ! چنان توی گوش این دختر جوان میزنه که دختر جوان تا چند ثانیه در حال و هوای خودش نیست !!! هیچ وقت با یک دختر چاق بحث نکنید !!!