خودکشی پسر جوان در اجرای زنده

فقط 1 دقیقه و فقط 1 دقیقه این پسر جوان فرصت دارد تا از مرگ حتمی توسط دستان خودش، خودش را نجات دهد! ابتدا دست های این پسر جوان توسط دوستانش بسته می شود و سپس از پاهایش به یک وسیله آهنی آویزان می شود. این وسیله آهنگی به یک طناب وصل است و آتشی روی این وسیله روشن می شود که اگر کمتر از 1 دقیقه خودش را نجات ندهد، این آتش به طناب های این وسیله می رسد و این پسر جوان تکه تکه می شود.