درجه های سوختگی و امدادرسانی

در این برنامه توسط کارشناس درجه های سوختگی و امدادرسانی توضیح داده می شود . درجه های سوختگی که هر کدام علائم و مشخصات خاصی دارد به چهار درجه تقسیم می شود : درجه یک ، درجه دو ، درجه سه و درجه چهار.