آبشار درمانی+رفع مشکل بیخوابی و استرس و اضطراب با طبیع

فیلمی از یک آبشار در کشور ایرلند تهیه شده است که از آن برای درمان بیمارانی که مشکل بی خوابی دارند استفاده می شود//روانکاوی روانشناسی روان درمانی پرهیز از استرس اضطراب درمان بهبود انگیزه روحیه خوب بالا آرامش خاطر خواب راحت شبانگاهی محیط زیست طبیعت آبشار درخت صدای رودخانه