شاهدین قتل چه واکنشی نشان می دهند ؟!

تصور کنید برای یک مصاحبه دعوت شدید و در این حین زمانی که منتظر باز شدن درب آسانسور هستید با صحنه یک جنایت در حال وقوع روبرو میشوید و .....