تلاش برای پاک کردن جنایت های دیکتاتوری سیاه شاه از ذهن مردم

تلاش برای پاک کردن جنایت های دیکتاتوری سیاه شاه از ذهن مردم