چالش گل از نقطه کرنر (باشگاه بایرلورکوزن)

چالش گل از نقطه کرنر (باشگاه بایرلورکوزن)