شعبده بازی در رو به روی پلیس!!!

در این کلیپ شعبده بازی فرد رو در مقابل چشمات پلیس میبینید