اگر همه موجودات چاق بودن خخخخ

اگر همه موجودات چاق بودن ببنید