حکم خون مرده زیر ناخن نماز، پاسخ استاد وحید پور

حکم خون مرده زیر ناخن، پاسخ استاد وحید پور