فرود بی نظیر خلبانان/ نجات مسافران از مرگ حتمی

فرود ماهرانه هواپیماها مسافران آنها را از مرگ حتمی نجات داد وزش طوفان بی سابقه در لندن فرود هواپیماها را با مشکل مواجه نمود.
وزش باد در فرودگاه براد فوردلندن موجب فرود سخت هواپیماها شده فرودگاه برادفورد بزرگترین فرودگاه لندن است .مهارت فرود این هواپیماها بدون وقوع صانحه بسیار دیدنی است.
گفتنی است که وزش طوفان در پنجاه سال گذشته در این منطقه از انگلیس بی سابقه بوده است.