لنز تقلبی جان دختر جوان را گرفت

لنز تقلبی جان دختر جوان را گرفت
به علت استفاده از لنز تقلبی که مارک کشور آلمان بود دختر جوان جان خود را از دست داد واعضای بدنش اهدا شد گفتگو با مادر دختر