تیر اندازی به ماموران پلیس در اهواز

تیر اندازی به ماموران پلیس در اهواز