اجرای لطیفه توسط اصغر فلاح در رودخانه ی ششتمد(سیزده بدر)

اجرای لطیفه توسط اصغر فلاح در رودخانه ی ششتمد(سیزده بدر)