سلام بر تفرقه !!

به نظر شما عامل کشتار شیعیان در کویت و دیگر کشورها، چه کسانی می باشنـــد؟!