همه نوع گناه رو انجام دادم چیکار کنم پاک شم؟؟؟؟

گلچینی از سخنرانی استاد محمدی راجبه گناهان زیاد و توبه کردن....