ممنوعیت‌ ورود‌ فریدون عباسی‌ به‌ سازمان‌ انرژی‌ اتمی

صحبت های دکتر فریدون عباسی درباره مذاکرات هسته ای و اهداف بازرسی از مراکز حساس ممنوعیت ورود ایشان به سازمان انرژی اتمی و بررسی دقیق افراد با نام عباسی هنگام ورود به سازمان برای جلوگیری از خروج اطلاعات مرتبط با وضعیت کنونی هسته ای کشور