تجاوز گروهی و قتل دختر نوجوان هندی

تجاوز گروهی و قتل وحشیانه یک دختر نوجوان هندی