حمله مرد روانی با چاقو به یک دختر جوان در خیابان

حمله مرد روانی با چاقو به یک دختر جوان در خیابان