اولین مستند از حفاری های تخت جمشید (قسمت ۱)

این مستند کاملترین حفاری صورت گرفته توسط ارنست هرتسفلد باستان شناس و شرق شناس معروف و گروهش به کمک عده ای از مردم بومی منطقه و فیلمبرداری اشمیت در زمان رضاشاه است.البته حفاری هایی هم در زمان ناصرالدین شاه صورت گرفته که بصورت مکتوب در کاخ تچر ادای احترام به کورش کبیر شده است. این فیلم به سفارش دانشگاه شیکاگو تهیه شده است.در این مستند فیلمبرداری هایی از نقاط باستانی دیگر ایران از جمله تیسفون - نقش رستم و شهر های قدیمی ایران نیز صورت گرفته است. در ضمن این فیلم بسیار قدیمی است.