دیوارکشی با فنسچمن

فنس چمن ،پوششی مناسب برای امنیت بصری ساختمان ، جایگزین مناسب و زیبا همیشه سبز به جای ایرانت پلاستیکی
* در فضاها و باغ هایی که جهاد اجازه دیوارکشی به منطقه شما نمیدهند شما میتوانید از این محصول استفاده بفرمایید .
*ایجاد دیوارکشی بین باغ ها
*افزایش طول دیوار در فضاهای شهری و خارج از شهر
*افزایش جانپناه در پشت بام یا تراس
*ایجاد پوشش همیشه سبز بر روی دیوارهای گلی یا سیمانی