تنظیمات صدا در فلزیاب بوقی وایتس

فلزیاب شرکت وایتس از نوع فلزیاب مغناطیسی میباشد و از عدد وی دی ای VDI بهره میبرد و ترشهولد در فلزیاب مغناطیسی شرایط ایجاد تعادل در تنظیمات صدا را دارد و ارتباطی با تنظیمات سطح و حجم ندارد.

در سیستم های مغناطیسی یا فلزیاب هایی که با بوق کار میکند تارگت ولوم جهت تنظیم کم و زیادی صدا میباشد و در تنظیم توانایی عمق فلزیاب نیز کاربرد دارد که با تنظیمات دیگر در ارتباط میباشد.

ترشهولد در این سیستم های بوقی مربوط به صدا است و با ترشهولد در کنار تارگت ولوم میتوان تنظیمات صدا را در حد مطلوب قرار داد و قابلیت تنظیم صدا در شرایط مختلف را دارا میباشد.