آهنگ یکی توی دلمه فرق داره با همه رضا مریدی

آهنگ یکی توی دلمه فرق داره با همه واسش جونمم بدم بازم خیلی کمه رضا مریدی
https://bamiseda.ir/?p=18941
یکی توی دلمه فرق داره با همه

واسش جونمم بدم بازم خیلی کمه

یه حِسیه تو چشماش دلم رفته براش

مثل اون دیگه نیست مال من بشه کاش