شعر زيبای بانوی کرمانی در وصف اميرالمومنين عليه السلام

شعر زيبای بانوی کرمانی در وصف اميرالمومنين عليه السلام