مهندسی منازعات 1

اندیشکده یقین -◄ دکتر حسن عباسی -◄ دکترین ملی زندگی -◄ طرح ریزی استراتژیک در افق 1414 -◄ دکترینولوژی -◄ کلبه کرامت -◄ جلسه 97 -◄ مهندسی منازعات 1 -◄ -86/11/25 - https://Gap.im/jame - https://eitaa.com/jame66