چطور وقت و زمان خود را مدیریت کنیم؟

این آموزش چه فاکتورهایی را در شما بهبود می دهد:
انضباط شخصی 98%
هدفمندی 96%
حکمفرمایی بر زمان 94%
بازدهی در عملکرد 92%
قدرت تصمیم گیری و اولیت بندی 90%
انگیزه و حس خوب 88%
اعتماد به نفس 86%
تعهد و وظیفه شناسی 84%
موفقیت در شغل و تحصیل 82%
سرعت عمل و چابکی80%
برای دانلود کلیه جلسات این آموزش بی نظیر به سایت foghamoz.ir مراجعه کنید